Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri »Vitapur podarja ležišča Hitex«.

1. člen
(splošno)

(1) Ta pravila določajo način prirejanja nagradne igre »Vitapur podarja ležišča Hitex«, ki jo prireja organizator nagradne igre: Ad Vita  d.o.o., Tovarniška 7b, 3210 Slovenske Konjice ter pravila in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

2. člen
(trajanje nagradne igre)

(2) Nagradna igra poteka od vključno 9. 10. 2017 do vključno 13. 10. 2017.

3. člen
(pogoji sodelovanja)

(1) V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije oziroma rezidenti Republike Slovenije, ki so fizične osebe, starejše od 15 let.

(2) V nagradni igri »Vitapur podarja ležišča Hitex« ne morejo sodelovati organizatorjevi zaposleni in njihovi ožji družinski člani (kamor štejejo njegov zakonec oz. izvenzakonski partner, otroci oz. posvojenci, ter starši oz. posvojitelji). Navedeni bodo v primeru njihovega sodelovanja v nagradni igri iz žrebanja izločeni, v primeru izžrebanja katere od teh oseb pa bo žrebanje ponovljeno v roku 3 dni od seznanitve s temi okoliščinami.

(3) Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da se sodelujoči strinjajo s Pravili in pogoji za sodelovanje v nagradni igri »Vitapur podarja ležišča Hitex«, Šteje se, da se sodelujoči z njimi strinjajo s tem, ko potrdijo pošiljanje svojih podatkov (ime, priimek, gsm, e-mail) preko spletnega obrazca.

(4)V nagradni igri lahko sodeluje udeleženec, ki je pravilno izpolnil zahtevane podatke preko spletnega obrazca. Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri sprejema splošne pogoje nagradne igre in se strinja, da bodo njegovi podatki (ime in priimek), če bo izžreban javno objavljeni.

(5) Organizator nagradne igre bo podelil 5 nagrad.

Če kakšen od pogojev za podelitev nagrade ne bo izpolnjen, se nagrada posamezniku ne bo podelila.

4. člen
(nagrada)

(1) Organizator bo v nagradni igri »Vitapur podarja ležišča Hitex« podelil:

  • 5 x ležišče iz pene Hitex MemoSilver 16+2 Memory, dimenzija 90x200 cm

(2) Nagrada ni prenosljiva ali zamenljiva oziroma izplačljiva v gotovini.

 5. člen
(žrebanje nagrad)

(1). Nagrade se računalniško izžrebajo med vsemi, ki so se pravilno sodelovali v nagradni igri. Žrebanje se izvede računalniško 13. oktobra 2017. Žrebanje bo izvedeno na sedežu organizatorja, v prisotnosti tri članske komisije, ki jo imenuje uprava Ad Vita d.o.o.

(2)Nagrajence bo administrator organizatorja nagradne igre pozval, da v roku 3 dni od dneva objave nagrajencev pošljejo svoje ime, priimek, naslov in tel. št. na e-mail: [email protected]. Na navedeni naslov bo organizator nagradne igre nagrajencu posredoval informacijo o načinu prevzema nagrade oz. mu bo poslal nagrado po pošti.

Če nagrajenec v zahtevanem roku (v petih delovnih dneh od razglasitve) ne bo posredoval podatkov za prevzem nagrade, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti in se nagrada ne podeli, organizator pa je prost vsakršnih obveznosti do sodelujočega.

Če nagrajenec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršen koli drug namen. V kolikor nagrajenec navede nepopolne ali nepravilne osebne podatke ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti oz. mu izročiti nagrade ali v kolikor se ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te splošne pogoje ali v kolikor nagrajenec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji - vse to najkasneje v roku pet delovnih dni po žrebu nagrade, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju takega nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti, v organizatorjevi presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

(3) Žreb je dokončen in nanj ni možne pritožbe.

(4) Rezultati žrebanja oziroma nagrajenec bo objavljen najkasneje v roku treh dni po žrebanju po e-pošti. Podatek o dobitniku bo arhiviran v podjetju Ad Vita d.o.o.

5. člen
(davčna obravnava izplačila nagrade in ostali stroški)

(1) Skladno z davčno zakonodajo organizator nagradne igre ob izplačilu nagrade iz 1. alineje 1. odstavka 4. člena za nagrajenca plača akontacijo dohodnine. V ta namen bo organizator nagrajenca predhodno pozval k predložitvi njegovih podatkov, imena, priimka, njegove EMŠO in davčne številke, ki se jo nagrajenec zaveže predložiti. Predložitev je pogoj za izplačilo nagrade.

7. člen
(varstvo osebnih podatkov)

(1) Sodelujoči v nagradni igri prostovoljno soglašajo, da lahko upravljavec osebnih podatkov, organizator nagradne igre uporablja njihove osebne podatke (vzdevek, e-mail naslov…) za namene ponujanja storitev – trženje in neposredno trženje ter v zvezi s tem posamezni sodelujoči potrjuje, da je seznanjen: s svojo pravico, da od organizatorja lahko pisno zahteva, da mu omogoči vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov; da mu potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne; da mu omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj ter mu omogoči, da jih prepisuje ali kopira; da mu posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj; da mu posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani moji osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen; da mu da informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o njemu vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave; da mu da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem ter da mu pojasni tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo njenih osebnih podatkov; 

  • s svojo pravico, da od organizatorja pisno zahteva, da dopolni, popravi, blokira ali izbriše njegove osebne podatke, za katere dokaže, da so nepopolni, netočni, neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom ter, da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse uporabnike njegovih osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je posredovala te podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani;
  • da so posredovani osebni podatki resnični in točni;
  • da podani osebni podatki ne bodo brez privoljenja podani ali posredovani katerikoli tretji osebi;
  • s svojo pravico, da lahko svojo privolitev za uporabo osebnih podatkov prekliče tako, da zahtevo po izbrisu iz zbirke osebnih podatkov pošljete na naslov organizatorja;
  • in se strinja, da se njegovi podatki (ime in priimek, kraj bivanja) v primeru, da je nagrajenec, objavijo na Facebook strani Vitapur;

(2) Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu za Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

(3) Organizator nagradne igre vse osebne podatke, ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Organizator nagradne igre sme osebne podatke, pridobljene od udeležencev uporabljati izključno za namene, za katere so bili pridobljeni in jih ne sme posredovati drugim fizičnim ali pravnim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

Udeleženec nagradne igre soglaša, da mu organizator lahko pošilja obvestila v zvezi s ponudbo organizatorja. Udeleženec oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri za namene neposrednega trženja.

(4) Nagrajenec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

(5) Sodelujoči je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil organizatorju, sponzorju glavnih nagrad ali katerim koli tretjim osebam s posredovanimi in objavljenimi vsebinami.

(6) Organizator ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za:

  • (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči,
  • nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
  • vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

8. člen
(jamstvo za izpolnitev ugodnosti)

(1) Za nagrado po teh pravilih jamči AD Vita d.o.o. kot organizator nagradne igre.

9. člen
(posebne določbe)

(1) Organizator se pridržuje pravico spremeniti oz. dopolniti ta pravila in pogoje, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki oziroma vzroki na strani javnosti.

(2) Organizator na vsa morebitna vprašanja v zvezi z nagradno igro daje pojasnila preko telefonske številke 059 343 229.

10. člen
(veljavnost pravil)

(1) Ta pravila začnejo veljati z dnem 9. 10. 2017. 

Ad Vita d.o.o.