PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE »Kraljične več ne moti zrno graha«

1. ORGANIZATOR

Ad Vita d. o. o., Tovarniška 7b, 3210 Slovenske Konjice

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija ležišč Hitex. Nagradna igra »Kraljične več ne moti zrno graha« poteka v mesecu septembru na lokacijah v Celju, Mariboru, Ljubljani, Kranju in Kopru.

V nagradni igri sodelujete z izpolnjenim letakom, ki ga boste prejeli, izpolnili in na dan promocij oddali v posameznem kraju v za to namenjeno škatlo.

POGOJI SODELOVANJA: S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči nepreklicno in brezpogojno sprejema Pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri.

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije, ki se bodo v mesecu septembru udeležili promocij v nakupovalnih središčih ter storili sledeče:

  •  popolno izpolnjeno prijavnico bodo oddali v za to namenjeno škatlo (ime in priimek, naslov, poštna številka in pošta, mobilni telefon, e-naslov, podpis).

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejmejo in soglašajo s pravili in pogoji nagradnega žrebanja.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v AD Vita d. o. o. in njihovi ožji družinski člani.

3. NAGRADA

Organizator bo v nagradni igri podelil glavno nagrado in ostale nagrade.

Glavna nagrada: 1 x žepkasto ležišče/vzmetnica Hitex Spring Air Comfor 22 dimenzij 90 x 200 cm v vrednosti 299,90 eurov. V kolikor bo izžrebanec želel ležišče večjih dimenzij, ga lahko prejme ob doplačilu.

Ostale nagrade: 10 x vzglavnik Hitex Bamboo v vrednosti 49,90 eur.

V času trajanja nagradne igre lahko ena oseba prejme nagrado samo enkrat.

Nagrada ni zamenljiva oziroma izplačljiva v gotovini. Nagrada tudi ni prenosljiva.

Organizator si pridržuje pravico, da lahko iz kakršnih koli razlogov predvidene nagrade zamenja za druge.

4. ŽREBANJE IN OBJAVA IZŽREBANE OSEBE

Nagrada bo podeljena na podlagi žrebanja izmed vseh pravilno izpolnjenih prijavnic (ime in priimek, naslov, poštna številka in pošta, mobilni telefon, e-naslov, podpis), ki bodo oddane v mesecu septembru na promocijah v posameznem kraju.

Objava nagrajenca:

Nagrajenci bodo objavljeni na www.vitapur.si in družbenih omrežjih v roku 14 dni od zadnje promocije.

Žrebanje ne bo javno, izvedla pa ga bo 3-članska komisija. Rezultat žrebanja je dokončen in pritožba nanj ni mogoča.

Organizator bo izžrebane prejemnike nagrade o prejemu nagrade obvestil preko navedenega e-naslova, in sicer najkasneje v roku 14 dni po zaključenem žrebanju.

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec nagradne igre izrecno strinja s temi Pravili in pogoji nagradne igre in z javno objavo podatkov o nagrajencih.

Organizator ni obvezan odgovarjati na zahteve tistih, ki svojih osebnih podatkov niso pravočasno posredovali.

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih okrog lastništva izžrebane nagrade. Vsi spori povezani s pravicami okrog lastništva izžrebane nagrade ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, katere podatki so bili posredovani v okviru nagradne igre oz. so bili posredovani z njene strani uradno pooblaščeni osebi ali zakonitemu zastopniku.

5. OBVESTILO IN PREVZEM NAGRADE

V kolikor nagrajenec ne navede oziroma ne posreduje svojih podatkov oziroma jih navede nepopolno ali nepravilno in/ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te pogoje in/ali v kolikor ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

Nagrada, ki ostane nepodeljena zaradi neizpolnjevanja pogojev prejema nagrad s strani nagrajenca, v takem primeru ostane nepodeljena.

Mladoletne osebe in osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, lahko nagrado sprejmejo le na podlagi pisne odobritve staršev oziroma zakonitega zastopnika, ki jih pri izročitvi nagrade tudi zastopa. Pisna odobritev je lahko podana potem, ko izžrebanec prejme obvestilo o nagradi. Tako soglasje pomeni tudi odobritev za sodelovanje v nagradni igri.

Vzglavnike bodo nagrajenci prejeli po pošti na naslov, ki so ga navedli na prijavnici.

Glavno nagrado ležišče pa bo nagrajenec prejel na prav poseben, kraljevski način.

6. OSEBNI PODATKI

S sodelovanjem v nagradni igri se uporabnik strinja, da se lahko podatki, ki jih je posredoval, zbirajo, shranijo in uporabijo za namene internih raziskav trga in za trženje. To soglasje se lahko kadarkoli prekliče z e-pošto, poslano na [email protected], z veljavnostjo v prihodnosti.

Sodelujoči se strinja, da se morebitne fotografije, nastale na promocijah, lahko uporabijo na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, na spletni strani vitapur.si ter vseh ostalih avdiovizualnih medijih na območju držav podjetja AD Vita, d. o. o.

7. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Akontacijo dohodnine za nagrado plača organizator/prireditelj. Nagrajenci so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko in fotokopijo davčne številke), in sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o nagradi (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu). Predložitev navedenih podatkov je pogoj za koriščenje nagrade, če njena vrednost presega 42 eur z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh splošnih pogojev do nagrajenca. V tem primeru se nagrada podeli sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.

Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

8. TEŽAVE IN NEJASNOSTI

V primeru težav in nejasnosti nas kontaktirajte preko elektronske pošte [email protected].

9. DRUGE DOLOČBE

Za tolmačenje pravil je pristojen organizator, s sodelovanjem v nagradni igri pa udeleženec sprejme ta pravila in z njimi soglaša. Rezultati žrebanja so dokončni in zoper njih ni ugovora po teh pravilih.

Ta pravila predstavljajo izključna pravila za organizacijo nagradne igre, sodelovanje v nagradni igri ter za podelitev nagrade. Vsa ostala neposredna ali posredna pojasnila ali sporočila s strani organizatorja nagradne igre predstavljajo zgolj informativni povzetek teh pravil in seznanjanje o nagradni igri.

V primeru kršitev ali domnevnih kršitev v teh pravilih navedenih pogojev je vsak sodelujoči organizatorju in/ali tretjim odgovoren za vso nastalo škodo, organizator pa si v tem primeru pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti sodelujočemu ne dovoli in/ali ga kadarkoli med trajanjem nagradne igre izključi iz nadaljevanja nagradne igre. Ta določba velja tudi po preteku nagradne igre.

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Sodelujoči v nagradni igri prevzema vso odgovornost glede koriščenja nagrade, ki jo je prejel v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Odločitev organizatorja in izvajalca o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in z njo povezanimi pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

10. VELJAVNOST PRAVIL:

Pravila pričnejo veljati dne, 7. 9. 2019, s pričetkom nagradne igre.

Slovenske Konjice, 7. 9. 2019

AD Vita, d. o. o.