Nagradna igra

Instagram & Facebook Valentinova nagradna igra - JANUAR 2023

1. ORGANIZATOR

Ad Vita d.o.o., Tovarniška 7b, 3210 Slovenske Konjice

 

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Valentinova nagradna igra traja od 27. 01. 2023 do 01. 02. 2023 do 23:59 ure na Instagram profilu @vitapur.si in Facebook strani Vitapur.

POGOJI SODELOVANJA: S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči nepreklicno in brezpogojno sprejema Pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri.

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije, ki bodo med 27. 01. 2023 (s pričetkom objave) in 01. 02. 2023 (do 23:59) v nagradni igri sledili Instagram profilu @vitapur.si oz. všečkali Facebook stran Vitapur, všečkali objavo in pod objavo označili prijatelja.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejmejo in soglašajo s pravili in pogoji nagradnega žrebanja.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju AD Vita d.o.o. in njihovi ožji družinski člani.

 

3. NAGRADA

Organizator bo v nagradni igri podelil:

-        Instagram: 2x hoodie odejo z rokavi

-        Facebook: 2x hoodie odejo z rokavi

Izžreban bo 1 sodelujoči v nagradni igri na Instagram profilu in 1 sodelujoči v nagradni igri na Facebook strani.

V času trajanja nagradne igre lahko ena oseba prejme nagrado samo enkrat.

Nagrada ni zamenljiva oziroma izplačljiva v gotovini. Nagrada tudi ni prenosljiva.

Prireditelj si pridržuje pravico, da lahko iz kakršnih koli razlogov predvideno nagrado zamenja za drugo.

Prireditelj si prav tako pridržuje pravico, da lahko iz kakršnih koli razlogov dan in uro pričetka nagradne igre poljubno spremeni, prav tako tudi čas razglasitve nagrajenca.

 

4. ŽREBANJE IN OBJAVA IZŽREBANE OSEBE

Nagrada bo podeljena na podlagi žrebanja izmed vseh komentarjev, ki bodo oddani med 27. 01. 2023 in 01. 02. 2023 do 23:59.

Objava nagrajenca bo v četrtek, 02. 02. 2023, tekom dneva.

Žrebanje ne bo javno, izvedla pa ga bo 3-članska komisija. Rezultat žrebanja je dokončen in pritožba nanj ni mogoča.

Žrebanje se opravi elektronsko, in sicer tako, da se Instagram imena vseh sodelujočih, ki izpolnjujejo pogoje sodelovanja v žrebu nagradne igre, vnesejo v elektronsko zbirko podatkov, izmed katerih se izžreba izžrebanec.

Organizator bo izžrebanega prejemnika nagrade o prejemu nagrade obvestil preko platforme Instagram, in sicer v roku najkasneje 5 dni po zaključenem žrebanju.

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec nagradne igre izrecno strinja s temi Pravili in pogoji nagradne igre in z javno objavo podatkov o nagrajencu.

Organizator ni obvezan odgovarjati na zahteve tistih, ki svojih osebnih podatkov niso pravočasno posredovali.

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih okrog lastništva izžrebane nagrade. Vsi spori povezani s pravicami okrog lastništva izžrebane nagrade ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, katere podatki so bili posredovani v okviru nagradne igre oz. so bili posredovani z njene strani uradno pooblaščeni osebi ali zakonitemu zastopniku.

 

5. OBVESTILO IN PREVZEM NAGRADE

V kolikor nagrajenec ne navede oziroma ne posreduje svojih podatkov oziroma jih navede nepopolno ali nepravilno in/ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te pogoje in/ali v kolikor ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

Pogoj za prevzem nagrade je, da nagrajenec organizatorju v roku 3 dni po obvestilu v privatnemu sporočilu pošlje naslednje podatke: ime, priimek, stalen naslov, telefonsko številko in davčno številko.

V primeru, da nagrajenci zahtevanih podatkov ne posredujejo pravočasno, izgubijo pravico do nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrade takim nagrajencem.

Nagrada, ki ostane nepodeljena zaradi neizpolnjevanja pogojev prejema nagrad s strani nagrajenca, v takem primeru ostane nepodeljena.

Mladoletne osebe in osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, lahko nagrado sprejmejo le na podlagi pisne odobritve staršev oziroma zakonitega zastopnika, ki jih pri izročitvi nagrade tudi zastopa. Pisna odobritev je lahko podana potem, ko izžrebanec prejme obvestilo o nagradi. Tako soglasje pomeni tudi odobritev za sodelovanje v nagradni igri.

Nagrado bodo nagrajenci prejeli na svoj naslov.

 

6. OSEBNI PODATKI

S sodelovanjem v nagradni igri se uporabnik strinja, da se lahko podatki, ki jih posreduje, zbirajo, shranijo in uporabijo za namene internih raziskav trga in za trženje. To soglasje se lahko kadarkoli prekliče z e-pošto, poslano na [email protected] z veljavnostjo v prihodnosti.

 

7. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Akontacijo za dohodnino za nagrado plača organizator/prireditelj. Nagrajenci so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) prireditelju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko in fotokopijo davčne številke), in sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o nagradi (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu). Predložitev navedenih podatkov je pogoj za koriščenje nagrade, če njena vrednost presega 42 eur z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh splošnih pogojev do nagrajenca. V tem primeru se nagrada podeli sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.

Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

 

8. TEŽAVE IN NEJASNOSTI

V primeru težav in nejasnosti nas kontaktirajte preko elektronske pošte [email protected].

 

9. DRUGE DOLOČBE

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

· nedelovanje platforme Instagram,

· nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev,

· nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

· kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,

· kakršne koli posledice koriščenja nagrad.

Instagram je popolnoma prost vseh odgovornosti v zvezi z izvedbo nagradne igre in vseh aktivnosti, ki iz nje izvirajo.

Nagradna igra ni na noben način sponzorirana, podprta ali vodena s strani Instagrama ali z njim drugače povezana.

Svoje podatke zaupate organizatorju in naročniku nagradne igre na Instagramu.

Za tolmačenje pravil je pristojen organizator, s sodelovanjem v nagradni igri pa udeleženec sprejme ta pravila in z njimi soglaša. Rezultati žrebanja so dokončni in zoper njih ni ugovora po teh pravilih.

Ta pravila predstavljajo izključna pravila za organizacijo nagradne igre, sodelovanje v nagradni igri ter za podelitev nagrade. Vsa ostala neposredna ali posredna pojasnila ali sporočila s strani organizatorja nagradne igre predstavljajo zgolj informativni povzetek teh pravil in seznanjanje o nagradni igri.

V primeru kršitev ali domnevnih kršitev v teh pravilih navedenih pogojev je vsak sodelujoči organizatorju in/ali tretjim odgovoren za vso nastalo škodo, organizator pa si v tem primeru pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti sodelujočemu ne dovoli in/ali ga kadarkoli med trajanjem nagradne igre izključi iz nadaljevanja nagradne igre. Ta določba velja tudi po preteku nagradne igre.

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Sodelujoči v nagradni igri prevzema vso odgovornost glede koriščenja nagrade, ki jo je prejel v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Odločitev organizatorja in izvajalca o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in z njo povezanimi pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

 

10. VELJAVNOST PRAVIL

Pravila pričnejo veljati dne, 27. 01. 2023, s pričetkom nagradne igre.

Slovenske Konjice, 27. 01. 2023

AD Vita, d.o.o.